Prashant Parekh
Director, Software Engineering
Capital One
Prashant Parekh